Домакински електроуреди, електронни екрани и телевизори

Срокове за предоставяне на новите етикети от производителите / доставчиците и физическа замяна на старите етикети в търговските обекти и онлайн магазините

Продукти, които са пуснати на пазара преди и след 1 ноември 2020 г. и ще продължат да се доставят на пазара и след това

По време на 4-месечния преходен период между 01.11.2020 г. и 28.02.2021 г.:

 • Доставчиците пререгистрират продуктите с преобразувания етикет в базата данни EPREL, в съответствие с преразгледания регламент.
 • С всеки нов екземпляр от продукта доставчиците предоставят стар и нов етикет, както и съответните продуктови информационни листове.
 • При поискване от страна на търговците / дилърите, доставчиците предоставят нови етикети за продуктите, които са на склад при търговците / дилърите.

В 14-дневния период между 01.03.2021 г. и 19.03.2021 г.:

 • Всички изложени стари етикети трябва да бъдат заменени с преобразувани етикети.
 • Специални изисквания относно електронните екрани: Доставчикът е длъжен да отпечата или да залепи върху опаковката етикет с преобразуван клас. Ако даден продукт се излага в търговската мрежа опакован (не е изваден от опаковката си), дилърът трябва да гарантира, че етикетът е видим за потребителя.
 • Специални изисквания в случаите с продажби от разстояние или онлайн: До всеки изложен модел на продукт трябва да има стрелка с класа за енергийна ефективност и спектъра на класовете за енергийна ефективност. Същото важи за всяка информация за продуктите в интернет. На потребителя следва да се предоставя хартиено копие или достъп до продуктовия информационен лист в интернет страницата на доставчика.

Нови продукти, пуснати на пазара след 01.11.2020 г., но изложени за продажба на крайните потребители чак след 01.03.2021 г.

Считано от 01.11.2020 г.:

 • Доставчиците регистрират продукта в EPREL само въз основа на преразгледания регламент и предоставят на търговците на дребно / дилърите преобразуван етикет и съответния продуктов информационен лист.

Считано от 01.03.2021 г.:

 • Новите продукти се излагат в магазините и онлайн магазините с преобразувания етикет.
 • За продажбите от разстояние и онлайн вижте допълнителните изисквания, посочени по-горе.
 • За електронните екрани вижте допълнителните изисквания по-горе.

Продукти, които са в продажба преди 1 ноември 2020 г., но след тази дата няма повече да се пускат на пазара или доставчикът е прекратил дейността си

От 01.03.2021 г. до 30.11.2021 г.

 • В 9-месечния гратисен период тези продукти все още могат да се продават със старите етикети.
 • Доставчиците не предоставят нова информация.

Считано от 01.12.2021 г.

 • Продукти със стари етикети повече не могат да се продават на пазара.

Допълнителни изисквания

1. При продажби от разстояние или онлайн:

За всяка информация за продукт, която се публикува в интернет, до модела на продукта трябва да има поставена стрелка с класа на ефективност и спектъра на класовете за енергийна ефективност. На клиента се предоставя продуктов информационен лист в електронен или в печатен вид. Подробните изисквания относно прилагането на етикета при продажби от разстояние и чрез интернет могат да се видят в съответните регламенти.

2. Специфични изисквания за електронните екрани:

 • Доставчикът отпечатва цветен етикет върху опаковката или залепва стикер с отпечатан етикет върху опаковката.
 • Когато в мястото на продажба е показан модел на продукта без да е изваден от опаковката, дилърът трябва да гарантира, че етикетът е видим за потребителя (страната, върху която е разположен етикетът, трябва да се вижда).