Общи въпроси

Кога трябва да се извърши подмяната на стария етикет на битовите електроуреди и телевизорите, пуснати на пазара преди и след м. ноември 2020 г.?

 • Търговците са длъжни да подменят старите етикети на изложените продукти в търговските обекти и онлайн магазините с нови етикети в рамките на 14 работни дни, считано от 1 март 2021 г. Тези 14 дни са определени като работни дни и не включват съботите, неделите и националните празници.
 • Въпреки че новите етикети не могат да се излагат в търговските обекти и онлайн магазините преди 01.03.2021 г., това не ограничава възможността в преходния период между 01.11.2020 г. и 28.02.2021 г. доставяните продукти да съдържат в опаковката си и двата енергийни етикета.

Трябва ли да се подменят етикетите, включени в опаковките на продукти, които са на склад при търговците?

 • Търговците са длъжни единствено да изложат новия етикет в търговските обекти и онлайн магазините, считано от датата, на която започва прилагането на новите регламенти. Не се изисква промяна на съдържанието на опаковката на продуктите, които се намират в складовете на търговците. Следователно не е необходимо да се подменят старите етикети и продуктовите информационни листове в опаковките.
 • По отношение на светлинните източници обаче търговецът е длъжен да замени съществуващия етикет върху опаковката със същия по размер стикер в срок от 18 месеца, считано от 1 септември 2021 г., т.е. до 28 февруари 2023 г.

Може ли преди 1 март (съответно 1 септември за светлинни източници) 2021 г. да се  показват реклами или каталози с новите етикети?

 • Преди настъпването на предвидените в новите регламенти дати (1 март или съответно 1 септември 2021 г. в зависимост от продукта) не се допуска публикуване на визуални реклами на продукти с преобразувани класове съгласно новата класификация за енергийна ефективност. Каталозите могат да бъдат изготвени и отпечатани, но не може да се разпространяват преди тези дати. Същото изискване важи за рекламите в интернет.

По отношение на битовите електроуреди, телевизорите и електронните екрани: кои продукти са освободени от задължението да бъдат преетикетирани с нов етикет и до кога е разрешено тези продукти да се продават от търговците?

 • Търговец, който няма възможност да получи нови етикети за продуктите, които са при него на склад, поради прекратяване дейността на доставчика, може да продължи да продава тези продукти със стария етикет до 30 ноември 2021 г. След тази дата продуктите повече не може да бъдат излагани и продавани в търговските обекти и онлайн магазините.
 • Ако след 1 ноември 2020 г. на пазара не се пускат продукти от даден или еквивалентен модел и, при положение че старият и новият етикети изискват различно тестване на модела, доставчикът се освобождава от задължението да доставя преобразувани етикети за екземплярите, пуснати на пазара преди тази дата. В този случай търговецът може по изключение да продава тези екземпляри със стария етикет до 30 ноември 2021 г. След тази дата тези продукти не може да присъстват и да се продават в търговските обекти и онлайн магазините.

Продажби от разстояние или през интернет, включително визуална реклама и рекламни материали

Какви конкретни изисквания трябва да се имат предвид при продажби от разстояние или по интернет?

 • За всички продажби от разстояние с участието на хартиен носител или чрез интернет, до всеки модел на продукт трябва да се разположат стрелка на цвета на енергийния клас на продукта и скалата на класовете на енергийна ефективност. Графичните изисквания към стрелките са разяснени подробно в Приложения VII и VIII към всеки делегиран регламент. Допуска се изображение на стрелката в черно-бяло при печат на материали в черно-бяло.
 • Доставчиците трябва да гарантират, че в EPREL са качени преобразуваният енергиен етикет и продуктовият информационен лист. Търговците могат да ги изискат от доставчиците в печатен вид (Член 3 "Задължения на доставчиците"). Допълнителните изисквания относно преобразувания етикет и продуктовия информационен лист за продажбите от разстояние и през интернет са описани подробно в Приложения VII и VIII към всеки делегиран регламент относно енергийното етикетиране.
 • При продажби от разстояние или телемаркетинг клиентите могат да поискат от търговеца етикет и продуктов информационен лист в печатен вид (т.6 от Приложение VII). При предоставяне на услуги като телемаркетинг, устната информация, която се предоставя на клиента трябва да включва класа на енергийна ефективност на продукта и спектъра на класовете за енергийна ефективност.

Информация относно EPREL (Европейска продуктова база данни за енергийно етикетиране)

Как и кога ще бъдат изготвени новите етикети?

Считано от 1 януари 2019 г. доставчиците са длъжни да регистрират домакинските електроуреди, за които се изискват енергийни етикети, в европейската продуктова база данни EPREL.

Доставчиците трябва да пререгистрират продуктите си, в случай че те не попадат в специалните дерогации. С извършването на пререгистрирането се създава нов идентификатор в EPREL.

EPREL позволява на компаниите да пререгистрират продуктите си до третата четвърт на 2020 г. и по този начин да създадат "ръчно" преобразуваните си етикети. EPREL създава QR код, който да се включи в изходния файл на етикетите (публикуван във формат INDD). След това етикетите могат да се изготвят ръчно с помощта на графичен дизайнер.

Пълната пререгистрация в базата данни EPREL се очаква да бъде завършена след третатат четвърт на 2020 г. Това ще включи възможност за създаване на преобразувани етикети. Следователно, след третата четвърт на 2020 г. EPREL ще предоставя изцяло преобразуваните етикети. Компаниите трябва да въведат цялата информация за продукта и етикетът ще се създава автоматично в EPREL.

Ще могат ли търговците да изтеглят етикетите и продуктовите информационни листове от EPREL?

Търговците ще имат възможност да изтеглят информацията от EPREL след датата, на която ще започне прилагането на новите етикети.

Кога потребителите ще имат достъп до новите етикети в EPREL?

 • Широката публика също ще има възможност да тегли преобразуваните етикети и свързаните продуктови информационни листове от EPREL от датата, на която ще започне прилагането на преобразуваните етикети.
 • Достъпът до EPREL ще се осъществява чрез QR кода, който ще препраща директно към страницата на съответния продукт в базата данни.
 • До 28 февруари 2021 г. (за домакинските електроуреди, телевизорите и електронните екрани) и съответно до 31 август 2021 г. (за светлинните източници) EPREL ще предоставя информация въз основа на действащите към момента/"стари" регламенти. След тези дати информацията ще отразява вече променените съгласно новите регламенти изисквания.

Рекламни и образователни материали относно новите етикети

Какви рекламни и образователни материали може да се използват преди влизането в сила на новите регламенти (съответно 1 март 2021 г. и 1 септември 2021 г.)?

 • Преди настъпването на предвидените в новите регламенти дати (1 март за домакинските електроуреди, телевизорите и електронните екрани, или съответно 1 септември 2021 г. за светлинните източници), не се допуска публикуването на визуални реклами на продукти с преобразувани класове съгласно новата класификация за енергийна ефективност. Каталозите могат да бъдат изготвени и отпечатани, но не може да се разпространяват преди тези дати. Същото изискване важи за рекламите в интернет.
 • Преди датите на влизане в сила на новите регламенти може да се провеждат информационни кампании относно европейските енергийни етикети, както и да се разпространяват образователни материали.