Регламенти на ЕС

Регулаторна рамка за енергийното етикетиране

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

Към регламента

Делегиран регламент (ЕС) 2021/340 на Комисията от 17.12.2020 г.

Делегираният регламент (ЕС) 2021/340 от 17 декември 2020 г. изменя делегирани регламенти (ЕС) 2019/2013, (ЕС) 2019/2014, (ЕС) 2019/2015, (ЕС) 2019/2016, (ЕС) 2019/2017 и (ЕС) 2019/2018 по отношение на изискванията за енергийно етикетиране на електронните екрани, битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, светлинните източници, хладилните уреди, домакинските съдомиялни машини и хладилните уреди с функция за директна продажба.

Към Регламента

Хладилници и фризери

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията.

Към регламента

Битови перални машини и сушилни

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията

Към регламента

Съдомиялни машини

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията

Към регламента

Телевизори и електронни екрани

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията

Към регламента

Светлинни източници

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията

Към регламента

Делегиран регламент (ЕС) 518/2014 на Комисията от 05.03.2014 г.

Този регламент от м. март 2014 г. се отнася за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти и изменя делегирани регламенти (ЕС) 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013.

Към Регламента

Национално законодателство

Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, Обн. - ДВ, бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.; приета с ПМС № 224 от 20.08.2020 г.

Към Наредбата