Често задавани въпроси

С влизането в сила на новия етикет, ще има ли продукти, етикетирани с клас А?

Не, малко вероятно е веднага да се появят продукти с клас А. Намерението е този клас да остане първоначално празен, за да обхване бъдещите иновативни технологии. Следователно най-ефективните продукти ще бъдат етикетирани с класове B или C.

Как ще се следи въвеждането на новата енергийна скала?

Държавите членки, подкрепяни от националните органи за пазарен надзор, предприемат необходимите мерки за гарантиране прилагането на новата енергийна скала чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Съгласно Член 7.4 от Европейски регламент 2017/1369 държавите членки установяват система от санкции и механизми, които се прилагат при нарушение на регламента за енергийно етикетиране, в т.ч. неправомерното използване на етикетите.

Пълен списък с националните органи за пазарен надзор може да се намери на: ec.europa.eu/docsroom/documents/42281

Ще има ли ограничения за участие в обществени поръчки, ако не е приета новата скала за енергийна ефективност? Ако да, откога?

Ако доставчикът не приеме новата скала за енергийна ефективност след влизането в сила на рамковия регламент за енергийно етикетиране, той няма да може да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки, тъй като съгласно член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз регламентите са нормативни актове, обвързващи и пряко приложими във всички държави членки. Административните действия трябва да отговарят на принципите на законност, безпристрастност и добро изпълнение и ще бъдат в явно законово нарушение, ако приемат оферта, която нарушава изискванията за новата скала за енергийна ефективност.

Предлагат ли се финансови стимули за въвеждането на новата скала за енергийна ефективност?

Европейската комисия финансира няколко проекта, имащи за цел да улеснят енергийния преход чрез информационни кампании и подкрепа на заинтересованите страни. Мерките включват и допълнителни инициативи за изграждане на капацитет на публичните власти чрез обмен на добри практики и обучения. Що се отнася до националните стимули, такива може да бъдат предоставени в рамките на правилата за държавна помощ на страните членки.

Искам да закупя нов електроуред, който да отговаря на досегашния клас А+++. Кой клас от преобразуваната скала трябва да избера?

Предварително не може да се каже какъв енергиен клас по новата скала ще получи продукт, който според старата система е бил етикетиран с клас А+++. Най-лесно може да сравните разликите между старата и новата скала чрез информацията, поместена в новия етикет.

Освен етикетите, как мога да сравня характеристиките на стария си уред с клас А+++ и нов уред с клас А?

Благодарение на базата данни EPREL ще бъде възможно да се правят обективни оценки и сравнения. В края на 2020 г. се очаква да започне да функционира разделът на базата данни, предназначен за професионалните купувачи и потребителите. Тъй като производителите са задължени да предоставят разнообразна техническа информация за продуктите, чрез платформата ще има достъп до подробни описания и ще бъде възможно да се сравняват продуктите на различните доставчици. До 1 март 2021 г. все още ще бъде налична информацията, свързана със старата система на етикетиране. След тази дата там ще присъства информацията, свързана с новото етикетиране.

Каква допълнителна информация ще съдържат новите етикети?

Новите етикети разполагат с QR код, който отвежда към базата данни EPREL, в която са въведени продуктовите информационни листове. По този начин се осигурява достъп до цялата стратегическа информация за продуктите, което позволява по-бърза и ефективна оценка на икономическите възможности по отношение на характеристиките, спестяванията и спазването на разпоредбите.

Новият етикет ще има ли практическо приложение за нуждите на социалната отчетност и корпоративната социална отговорност?

Да, новото етикетиране ще допринесе за нуждите на отчетността на дадена компания, което ще го направи практичен инструмент, актуализиран към най-новите насоки и консолидирани международни стандарти (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Новото етикетиране ще подчертае ангажираността на компанията с екологичните и енергийните проблеми с инструмент, който е отговорен и лесно разпознаваем от заинтересованите страни, улесняващ предаването на информация за социалните отговорности, поети от компанията.