Новият етикет и Зелените обществени поръчки

Съгласно различните национални нормативни актове, публичните възложители може да решат да закупуват само най-ефективни продукти в изпълнение на стратегиите си за „Зелени обществени поръчки“. Дори и тръжните процедури в бъдеще да не вменяват такива задължения, „зелените покупки“ биха могли да станат поощряващи и допълващи критерии при възлагането на обществени поръчки.

В рамките на европейските правила за възлагане на обществени поръчки, институциите на Еворпейския съюз оценяват възможността да допринесат за постигането на целите на Парижкото споразумение, Стратегията за кръговата икономика и целите за нетните нулеви емисии на Зелената сделка, като въведат в секторното законодателство на всички държави членки задължителни минимални критерии и цели на зелените обществени поръчки, както и задължително докладване за наблюдение на напредъка. Тези минимални критерии за зелените обществени поръчки биха могли да представляват важен инструмент за хармонизация. За да се гарантира, че политиката на Съюза в областта на околната среда защитава конкуренцията, особено по отношение на необходимостта да се осигури равно третиране и недискриминация на потенциалните изпълнители в публичната администрация, досега спазването на европейските критерии за обществени поръчки винаги е било доброволно.