Важна информация

Бихме искали да ви информираме, че до февруари 2024 г. можете да използвате ресурсите на българската интернет страница LABEL2020 и калкулатора за сравняване на електроуредите.

Нашата задача, свързана с преминаването към новото енергийно етикетиране на електроуредите, приключва тук. Надяваме се, че през тези три години сме съумели да ви бъдем полезни и да съдействаме за по-гладкия, прозрачен и ясен преход към новите европейски изисквания.

Продължете да се информирате за всичко, свързано с енергийната ефективност и енергийното етикетиране на продуктите от официалните канали на Европейската комисия (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_en), както и от интернет страниците на българските институции - Министерство на икономиката (https://www.mi.government.bg/politiki-i-strategii/energiyna-efektivnost/energiino-etiketirane/), Министерство на енергетиката (https://www.me.government.bg/), Агенция за устойчиво енергийно развитие (https://www.seea.government.bg/bg/).

Благодарим, че бяхме заедно!

С уважение,

Черноморски изследователски енергиен център

  • Download Infografik Print