Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Енергийно потребление, определено като среднопретеглена консумация за 100 цикъла
  • Обявен капацитет за цикъл „пране и сушене“ и за цикъл „пране“
  • Претеглена консумация на вода за цикъл „пране и сушене“ и цикъл „пране“
  • Шумови емисии при центрофугиране, вкл. клас на излъчвания шум
  • Времетраене на цикъла „пране и сушене“ и на цикъла „пране“