Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Енергийно потребление, определено като среднопретеглена консумация за 100 цикъла
  • Обявен капацитет за програма „Еко 40-60“
  • Среднопретеглена консумация на вода за 1 цикъл
  • Шумови емисии само за центрофугиране, не за пране; допълнителна информация за класа на излъчвания шум
  • Времетраене на програмата „Еко 40-60“